1


Certyfikaty osób upoważnionych do podpisywania Dziennika Urzędowego

Zgodnie z wymogami § 7 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. Nr 289, poz. 1699), poniżej znajdują się odnośniki do certyfikatów osób upoważnionych do podpisywania aktów podlegających ogłoszeniu.

Imię i Nazwisko: Danuta Alicja Tyszkiewicz
Stanowisko służbowe: Dyrektor
Plik certyfikatu: certyfikat.cer

 

Imię i Nazwisko: Hanna Tataj-Kuć
Stanowisko służbowe: Zastępca Dyrektora
Plik certyfikatu: certyfikat.cer

 

Imię i Nazwisko: Marcin Dominik Grabek
Stanowisko służbowe: Zastępca Dyrektora
Plik certyfikatu: certyfikat.cer

 

Imię i nazwisko: Tomasz Krzysztof Behrendt
Stanowisko służbowe: Naczelnik Wydziału
Plik certyfikatu: certyfikat.cer
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej