1

Typ dziennika: Dziennik Urzędowy Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Dziennik: 2012
Typ aktu: Komunikat
Data wydania: 2012-11-20
Data opublikowania: 2012-11-20
Data podpisu: 2012-11-20 09:24:38
Data znakowania czasem: -
Pozycja numer: 82
Wydający akt prawny:
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Tytuł: Komunikat  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie decyzji w sprawie wniosków PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna o normalizację rachunkowości
Pobierz plik: Komunikat (PDF) | Wiza (XML) | Wiza (XADES) | Paczka (ZIP)
Treść aktu prawnego:

WIZA
AKTU NORMATYWNEGO / INNEGO AKTU PRAWNEGO

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), w związku z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.)

Data aktu: 2012-11-20
Tytuł aktu: Komunikat  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie decyzji w sprawie wniosków PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna o normalizację rachunkowości
Organ wydający: Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Wiza nadana przez:
Imię i nazwisko: Tomasz Behrendt
Stanowisko służbowe: Główny Specjalista ds. legislacji
Data nadania wizy: 2012-11-20

nadaję wizę i w imieniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruję akt do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej