1

Typ dziennika: Dziennik Urzędowy Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Dziennik: 2012
Typ aktu: Decyzja
Data wydania: 2012-05-29
Data opublikowania: 2012-05-29
Data podpisu: 2012-05-29 10:15:16
Data znakowania czasem: -
Pozycja numer: 41
Wydający akt prawny:
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Tytuł: Decyzja Nr 10 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. uchylająca  decyzję  w sprawie powołania Komisji Ekspertów do spraw oceny wniosków o przyznanie nagród Ministra Infrastruktury dla nauczycieli akademickich Akademii Morskiej w Gdyni i w Szczecinie
Pobierz plik: Decyzja 10/2012 (PDF) | Wiza (XML) | Wiza (XADES) | Paczka (ZIP)
Treść aktu prawnego:

WIZA
AKTU NORMATYWNEGO / INNEGO AKTU PRAWNEGO

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), w związku z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.)

Data aktu: 2012-05-29
Tytuł aktu: Decyzja Nr 10 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. uchylająca  decyzję  w sprawie powołania Komisji Ekspertów do spraw oceny wniosków o przyznanie nagród Ministra Infrastruktury dla nauczycieli akademickich Akademii Morskiej w Gdyni i w Szczecinie
Organ wydający: Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Wiza nadana przez:
Imię i nazwisko: Danuta Tyszkiewicz
Stanowisko służbowe: Dyrektor
Data nadania wizy: 2012-05-29

nadaję wizę i w imieniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruję akt do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej