1

Typ dziennika: Dziennik Urzędowy Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Dziennik: 2012
Typ aktu: Obwieszczenie
Data wydania: 2012-02-21
Data opublikowania: 2012-02-28
Data podpisu: 2012-02-21 10:03:48
Data znakowania czasem: 2012-02-21 10:04:07
Pozycja numer: 2
Wydający akt prawny:
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Tytuł: Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości niektórych przepisów Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) dotyczące przekazywania informacji przez załadowcę podstawiającego pod załadunek na statek towary niebezpieczne lub zanieczyszczające
Pobierz plik: Obwieszczenie (PDF) | Wiza (XML) | Wiza (XADES) | Paczka (ZIP)
Treść aktu prawnego:

AKTU NORMATYWNEGO / ODPISU ORZECZENIA

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 9, poz. 26), w związku z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449, z późń. zm.)

Data aktu: 2012-02-21
Tytuł aktu: Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości niektórych przepisów Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) dotyczące przekazywania informacji przez załadowcę podstawiającego pod załadunek na statek towary niebezpieczne lub zanieczyszczające
Organ wydający: Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Wiza nadana przez:
Imię i nazwisko: Tomasz Behrendt
Stanowisko służbowe: Główny Specjalista ds. legislacji
Data udzielenia wizy: 2012-02-28

udzielam wizę i w imieniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruję akt do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej