1

Typ dziennika: Dziennik Urzędowy Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Dziennik: 2013
Typ aktu: Zarządzenie
Data wydania: 2013-10-09
Data opublikowania: 2013-10-10
Data podpisu: 2013-10-09 15:27:02
Data znakowania czasem: -
Pozycja numer: 64
Wydający akt prawny:
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Tytuł: Zarządzenie Nr 33 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 09 października 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Pobierz plik: Zarządzenie 33/2013 (PDF) | Wiza (XML) | Wiza (XADES) | Paczka (ZIP)
Treść aktu prawnego:

WIZA
AKTU NORMATYWNEGO / INNEGO AKTU PRAWNEGO

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), w związku z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.)

Data aktu: 2013-10-09
Tytuł aktu: Zarządzenie Nr 33 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 09 października 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Organ wydający: Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Wiza nadana przez:
Imię i nazwisko: Danuta Tyszkiewicz
Stanowisko służbowe: Dyrektor
Data nadania wizy: 2013-10-10

nadaję wizę i w imieniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruję akt do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej