1

Typ dziennika: Dziennik Urzędowy Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Dziennik: 2013
Typ aktu: Obwieszczenie
Data wydania: 2013-09-18
Data opublikowania: 2013-09-24
Data podpisu: 2013-09-18 14:13:16
Data znakowania czasem: -
Pozycja numer: 55
Wydający akt prawny:
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Tytuł: Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 września 2013 r. w sprawie uzupełnień i zmian w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych
Pobierz plik: Obwieszczenie (PDF) | Wiza (XML) | Wiza (XADES) | Paczka (ZIP)
Treść aktu prawnego:

WIZA
AKTU NORMATYWNEGO / INNEGO AKTU PRAWNEGO

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), w związku z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.)

Data aktu: 2013-09-18
Tytuł aktu: Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 września 2013 r. w sprawie uzupełnień i zmian w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych
Organ wydający: Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Wiza nadana przez:
Imię i nazwisko: Tomasz Behrendt
Stanowisko służbowe: Naczelnik Wydziału
Data nadania wizy: 2013-09-24

nadaję wizę i w imieniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruję akt do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej