1

Typ dziennika: Dziennik Urzędowy Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Dziennik: 2013
Typ aktu: Zarządzenie
Data wydania: 2013-06-10
Data opublikowania: 2013-06-17
Data podpisu: 2013-06-10 10:51:42
Data znakowania czasem: -
Pozycja numer: 34
Wydający akt prawny: Główny Inspektor Transportu Drogowego
Tytuł: Zarządzenie Nr 17/2013 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 10 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego
Pobierz plik: Zarządzenie 17/2013 (PDF) | Wiza (XML) | Wiza (XADES) | Paczka (ZIP)
Treść aktu prawnego:

WIZA
AKTU NORMATYWNEGO / INNEGO AKTU PRAWNEGO

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), w związku z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.)

Data aktu: 2013-06-10
Tytuł aktu: Zarządzenie Nr 17/2013 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 10 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego
Organ wydający: Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Wiza nadana przez:
Imię i nazwisko: Danuta Tyszkiewicz
Stanowisko służbowe: Dyrektor
Data nadania wizy: 2013-06-17

nadaję wizę i w imieniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruję akt do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej