1

Typ dziennika: Dziennik Urzędowy Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Dziennik: 2013
Typ aktu: Decyzja
Data wydania: 2013-04-12
Data opublikowania: 2013-04-15
Data podpisu: 2013-04-12 10:06:30
Data znakowania czasem: -
Pozycja numer: 18
Wydający akt prawny:
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Tytuł: Decyzja Nr 6 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.
Pobierz plik: Decyzja 6/2013 (PDF) | Wiza (XML) | Wiza (XADES) | Paczka (ZIP)
Treść aktu prawnego:

WIZA
AKTU NORMATYWNEGO / INNEGO AKTU PRAWNEGO

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), w związku z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.)

Data aktu: 2013-04-12
Tytuł aktu: Decyzja Nr 6 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.
Organ wydający: Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Wiza nadana przez:
Imię i nazwisko: Tomasz Behrendt
Stanowisko służbowe: Główny Specjalista ds. legislacji
Data nadania wizy: 2013-04-15

nadaję wizę i w imieniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruję akt do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej