1

Typ dziennika: Dziennik Urzędowy Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Dziennik: 2013
Typ aktu: Komunikat
Data wydania: 2013-01-03
Data opublikowania: 2013-01-03
Data podpisu: 2013-01-03 10:37:04
Data znakowania czasem: -
Pozycja numer: 1
Wydający akt prawny:
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Tytuł: Komunikat Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie opublikowania zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim
Pobierz plik: Komunikat (PDF) | Wiza (XML) | Wiza (XADES) | Paczka (ZIP)
Załącznik (PDF)
Treść aktu prawnego:

WIZA
AKTU NORMATYWNEGO / INNEGO AKTU PRAWNEGO

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), w związku z art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.)

Data aktu: 2013-01-03
Tytuł aktu: Komunikat Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie opublikowania zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim
Organ wydający: Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Wiza nadana przez:
Imię i nazwisko: Tomasz Behrendt
Stanowisko służbowe: Główny Specjalista ds. legislacji
Data nadania wizy: 2013-01-03

nadaję wizę i w imieniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruję akt do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej